Procedura recenzowania

  • publikacje w Przeglądzie są recenzowane zgodni9e z wymogami Ministerstwa szkolnictwa Wyższego  zawartymi w „Zasadach recenzowania”.  Warunkiem publikacji jest uwzględnienie ewentualnych uwag recenzyjnych;
  • nadesłane  artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów   niebędących członkami Redakcji i Rady Naukowej czasopisma ani pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów;
  • do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego  z autorem publikacji w konflikcie interesów;
  • konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać: a) dopuszczającą do druku, b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian, c) negatywną,  zgodnie z podanym niżej formularzem recenzji;
  • tożsamość recenzentów poszczególnych  artykułów  nie jest ujawniana Autorom;
  • Redakcja publikuje nazwiska recenzentów   w drugim numerze Przeglądu oraz na stronie internetowej.
 
   

Poprzednia Strona: Zasady etyki
Następna Strona: Arkusz recenzji