Wymogi dotyczące publikacji

 1. objętość artykułów powinna mieścić się w granicach 15-30 stron (łącznie ze streszczeniami), natomiast objętość glos nie może przekraczać 7 stron, a recenzji, sprawozdań i informacji - 5 stron;
 2. do artykułu należy dołączyć, jako osobny plik, wraz z danymi autora oraz tytułem opracowania, streszczenie w języku polskim (15-17 wierszy tekstu) lub w języku angielskim w przypadku artykułów zagranicznych, a także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 3. przypisy należy sporządzić zgodnie z zasadami określonymi w zakładce "wymogi edytorskie", zaś pod artykułem należy również zamieścić bibliografię (sporządzoną według wzoru zaprezentowanego w zakładce "wymogi edytorskie”);
 4. teksty należy nadsyłać na adres redakcji w postaci wydruku komputerowego oraz zapisu elektronicznego w programie Word'97 lub w wersjach nowszych wraz z danymi dotyczącymi Autora albo drogą elektroniczną. Pracownicy naukowi proszeni są o wskazanie afiliacji lub uczelni macierzystej;
 5. ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce (więcej na ten temat w zakładce: "zapora ghostwriting";
 6. publikacje w Przeglądzie Prawa Rolnego nie są płatne. Redakcja nie  zwraca materiałów niezamówionych;
 7. autor wyraża zgodę na udostępnienie publikacji w Internecie na stronie https:/repozytorium.amu.edu.pl,  http://cejsh.icm.edu.pl/, http://pressto.amu.edu.pl/, oraz w innych bazach, z którymi współpracuje Redakcja;
 8. Redakcja przyjmuje wyłącznie  oryginalne prace wcześniej niepublikowane i nieprzeznaczone w całości lub w części publikacji w innych wydawnictwach;
 9. Redakcja nie przyjmuje tekstów, które nie spełniają podstawowych wymogów poprawności językowej.
 10. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (link do oświadczenia), że przedłożony tekst został nadesłany wyłącznie do Redakcji.
 11. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć numer ORCID Autora/Autorów.


 
   

Poprzednia Strona: Informacje dla autorów
Następna Strona: Wymogi edytorskie